dimecres, 23 de gener de 2008

QUEROL ( Alt Camp)


El castell de Querol ocupa un peny de roca a 565 m. d'altitud sota del qual s’estructura el poble.
A l’extrem nord-est del pla superior, a l’entorn d’un petit peny rocós, es conserven les restes del que fou, segurament, el primer recinte bastit als segles X-XI. Es tracta, concretament, de l’angle de tancament nordest, constituït com un mur de desenvolupament curvilini, de 80 cm d’amplada a l’extrem nord-oest i 1,20 m a l’extrem nord-est, bastit amb un parament de carreus petits i que en alguns sectors desenvolupa la tècnica de l’opus spicatum.
No és fins a l’època baixmedieval, segles XIII-XIV, que el castell de Querol obté la configuració que observem en l’actualitat.
És en aquesta època quan el recinte de planta rectangular altmedieval s’amplia gràcies a la construcció d’un nou recinte fortificat al vessant est del turó, de planta rectangular i de direcció NE-SE, d’uns 12 m d’amplada i uns 35 m de llargada.
El castell de Querol té el seu origen a mitjan segle X. L’any 993 es documenta Sendred, fill d’Ansulf de Gurb, en una donació de terres situades dins del terme castral de Querol. D’aquesta manera s’inicia el domini del Ilinatge dels Cervelló, que perdura fins elsegle XVI.
Tot i que la fortalesa fou incendiada i malmesa en més d’una ocasió en el decurs de la seva història, l’embat definitiu es produeix l’any 1835 en el context de les guerres carlistes. Després d’una sagnant batalla a camp obert són vençuts pels miquelets procedents de Santa Coloma.
El castell és finalment abatut amb vuit barrils de pólvora.

En l'actualitat no es pot visitar, ni tant sols envoltar-lo, ja que una serie de cases que s'han construit els darrers 30 anys al seu voltant impedint el pas. + fotogràfies