dimarts, 12 de desembre del 2023

Torre de Can Planes

Nom del castell:
Torre de Can Planes
Data de construcció: XV-XVI
Municipi: Sitges
Comarca: Garraf
Altitud: 266 m
Coordenades: E 405611 N 4569275 (UTM31N - ETRS89)
Com arribar-hi: Des del llogaret de Campdàsens, hem de seguir el camí cap a can Lluçà i, cap a l’esquerra, fent una gran volta, arribarem a can Planes. El camí, actualment, en algun lloc, no és pas transitable amb automòbil.
Torre situada al costat de Can Planes, en un dels extrems de l’altiplà de Campdàsens. Davant seu hi ha una àmplia clariana de camps.
Aquesta torre hauria format part del sistema defensiu de la quadra I llogaret de poblament disseminat de Campdàsens, sense que, per ara, com en el cas de la veïna torre de Ca l’Amell que tenia idèntica funció, es pugui determinar si fou bastida pel senyor del lloc, o si, en canvi, es degué a una iniciativa dels pagesos de la contrada.
La torre té una planta gairebé rectangular. Fa 3,6 m × 3,5 m, a l’interior. Els seus murs només tenen un gruix de 60 cm. La seva alçada és d’uns 11 m, aproximadament. La porta és situada al nivell del primer pis, a uns 3 m del terra actual.
Aquesta porta és acabada per un arc de mig punt format per sis dovelles de 40 cm d’alt. Té una amplada de 70 cm i una alçada de 140 cm. L’aparell constructiu és força irregular; gairebé només els caires dels murs són fets de pedres més treballades. Hi veiem una finestra feta de dues pedres
a cada banda i una al damunt fent de llinda.
Aquesta torre, situada a una certa distància de la casa de les Planes, que pot ésser del segle XV o XVI, se suposa que devia servir per a defensar una casa o un conjunt de cases pageses situades en aquest indret. A causa de les seves característiques no es pot rebutjar totalment un origen pagès, bé que tampoc no hem d’oblidar que molt sovint aquests tipus de construccions eren fetes pels senyors locals. Podem considerar aquesta construcció de tradició romànica, tot i que, a causa d’algunes de les seves característiques, per exemple el gruix dels murs, tenim certs dubtes a l’hora de precisar-ne una data.

Extret de: https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/torre-de-campdasens-sitges
Elena Fàbregas i Jordi Gironès / Desembre de 2023

Informació en PDF : Torre de Can Planes
Fotografies : Torre de Can Planes
Bibliografia
Els castells catalans, 1971, vol. III, pàgs. 953. Pere Català i Roca Editorial Rafael Dalmau.

Torre de Campdàsens

Nom del castell: Torre de Campdàsens
Data de construcció: XI-XIII
Municipi: Sitges
Comarca: Garraf
Altitud: 230 m
Coordenades: E 406072 N 4568284(UTM31N - ETRS89)
Com arribar-hi: Si seguim la carretera de les costes de Garraf, a Vallcarca, cal passar per sota la carretera i entrar a la fàbrica de ciment. Cal seguir endavant fins al lloc on la cinta transportadora travessa, per sota, la pista. En aquest punt, agafarem un camí, en part encimentat, que fa ziga-zagues, que porta fins al pla de Campdàsens a Ca l’Amell i tot seguit a Campdàsens.
Aquest lloc és esmentat el 1097, any en què Gombau Ramon, fill de Ramon Isimbert, donà el feu del castell d’Eramprunyà i del castell de Campdàsens (Campo de Asinos) amb els seus termes, al seu germà Guillem Ramon; el qual, el 1143 el llegà al seu fill Pere. Part del seu territori fou incorporat al priorat de Garraf al segle XII. El 1299 el rei Jaume II demanà a Bernat de Centelles el reconeixement de domini que per ell tenia del castell de Campdàsens, i el 1306 Bernat de Centelles el tenia infeudat a Bernat de Fonollar. Bernat de Fortià el tenia el 1382 per concessió del rei Pere III. Després passà a ser propietat de la Pia Almoina de Barcelona.
Tot i el nom de castell que li donen alguns documents, sembla més aviat una casa forta que formava part d’una quadra, l’emplaçament i límits exactes de la qual avui es fa difícil de determinar.
Aquesta torre té una planta gairebé quadrada. No resta adossada a cap construcció. El costat més septentrional fa 5,4 m i el costat oest 6 m. Té una alçada, aproximadament, de més de 10 m, i un lleuger talús d’una alçada d’uns 2 m. La porta principal és situada al primer pis, uns 3,6 m del terra exterior actual. Aquesta porta fa uns 75 cm d’ample i té una alçada de 180 cm. Devia acabar en un arc de mig punt; hi manquen, però, a l’exterior, les dovelles. Per sota seu, hi ha una altra porta que permet d’accedir al nivell inferior, coronada per un arc rebaixat. La torre té diverses finestres i espitlleres i és formada per pedres poc treballades i mal arrenglerades.
És una construcció de datació difícil. Tot i que sigui de tradició romànica, l’hem de datar a partir del segle XIII. Potser fou construïda pel senyor d’aquest lloc o bé fou feta pels habitants del conjunt de cases d’aquest llogaret per a defensar-se.
Extret de: https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/torre-de-campdasens-sitges / Informació de Viquipèdia
Elena Fàbregas i Jordi Gironès / Desembre de 2023

Informació en PDF : Torre de Campdàsens
Fotografies : Torre de Campdàsens
Bibliografia : Els castells catalans, 1971, vol. III, pàgs. 953-955- Pere Català i Roca Editorial Rafael Dalmau


Torre de Ca l’Amell

Nom del castell: Torre de Ca l’Amell
Data de construcció: XV-XVI
Municipi: Sitges
Comarca: Garraf
Altitud: 185 m
Coordenades: E 405795 N 4567255 (UTM31N - ETRS89)
Com arribar-hi: Si seguim la carretera de les costes de Garraf, a Vallcarca, cal passar per sota la carretera i entrar a la fàbrica de ciment. Cal seguir endavant fins al lloc on la cinta transportadora travessa, per sota, la pista. En aquest punt, agafarem un camí, enpart encimentat, que fa ziga-zagues, que porta fins al pla de Campdàsens i a Ca l’Amell.
Torre situada al costat d’una casa del segle XV o XVI, a l’extrem de l’altiplà conreat de Campdàsens.
Aquesta construcció,  aamb una masia adossada, podria haver estat originàriament una torre de defensa medieval, la qual era inclosa dins l’antiga quadra de Campdàsens. La situació geogràfica d’aquesta quadra, propera al mar, feia necessària la creació d’un bon sistema de guaites per a vigilar la costa amb torres de defensa estratègicament situades.
Torre de planta circular, d’uns 8 m d’alçada; la part baixa del mur és lleugerament atalussada. Al nivell inferior, el diàmetre intern és de 370 cm i el gruix del mur de 80 cm. L’espai inferior acaba amb una cúpula. Al pis principal, situat a uns metres del terra exterior, s’hi entrava per la porta de l’edifici; segurament era acabada per un arc de mig punt. En aquest nivell hi ha una fines- tra formada, a l’exterior, per quatre pedres: dues als costats i una de llinda i l’altra d’ampit. Els carreus d’aquest edifici són poc treballats, però arrenglerats.
Amb aquesta torre —i amb d’altres de semblants que trobem en aquestes comarques penedesenques— es planteja el problema de saber quina era la finalitat i datació d’aquest edifici. Segurament era senyorial, però també podria ésser, a causa de les seves característiques, que hagués estat fet per una comunitat de pagesos instal·lada en aquest lloc.
En principi no creiem pas que pugui ésser anterior al segle XIII. En un turó situat al sud-est de Ca l’Amell, al límit de la plana de Campdàsens i de la mar, hi ha una construcció anomenada el Castellot, de planta rectangular i dividida en tres cambres. Té un aparell constructiu irregular i els murs, actualment, només fan uns 80 cm d’alt. 
Buron, en la seva útil guia de castells romànics (1989, pàg. 141), pensa que podria tractar-se d’una casa forta. Tot i que no podem pas rebutjar aquesta possibilitat, sembla, d’una banda, que és, més aviat, un edifici d’origen pagès i, de l’altra, que la seva datació és molt difícil, ja que fins i tot podria ser d’un moment anterior al medieval.
Extret de: https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/torre-de-campdasens-sitges
Elena Fàbregas i Jordi Gironès / Desembre de 2023

Informació en PDF : Torre Ca'Amell
Fotografies : Torre de Ca l’Amell
Bibliografia : Els castells catalans, 1971, vol. III, pàgs. 953. Pere Català i Roca Editorial Rafael Dalmau.- Buron, 1989, pàg. 142