dimarts, 8 de gener del 2019

Regencós

Nom del castell: Regencós
Data de construcció: XIV-XV
Municipi: Regencós
Comarca: Baix Empordà
Altitud: 77 m
Coordenades: E 3.170082 N 41.952444 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situades dins el nucli urbà.
Les muralles de Regencós són una fortificació de Regencós (Baix Empordà) declarada bé cultural d’interès nacional.
El lloc de Regencós fou possessió dels Cruïlles-Peratallada almenys des de l’any 1312. El 29 de juliol del dit any, el rei Jaume II confirmà a les Universitats de Cruïlles, Esclanyà i Regencós, els privilegis, llibertats i immunitats que els havia concedit el difunt Gilabert de Cruïlles. Posteriorment, el rei Pere el Cerimoniós, vengué per carta de Gràcia als Cruïlles les jurisdiccions de Regencós, juntament amb les de Begur i Esclanyà. Al fogatjament de 1365-1370 hi consta: «Sclanya e Rajancós, de Gilabert de Cruïlles... XLVIII fochs». Cal tenir en compte que els dos llocs són propers; Esclanyà pertany avui al municipi de Begur. A l’inventari dels béns i jurisdiccions de la casa de Cruïlles-Peratallada, fet el 1395, s’hi esmenta el «locum de Rivo Jonchoso cum reditibus suis». 
És l’únic lloc de la comarca que figura en aquesta relació al qual no es dona el qualificatiu de «castell». Ha estat apuntat, com a hipòtesi a confirmar, que la muralla descrita potser encara no havia estat bastida. La població estava formada per un recinte fortificat amb torres i murs (segles XIV-XV). En resten dues torres rodones, una ben sencera, dos portals i llenços de murs amb sageteres. El traçat, de pla quadrangular, del recinte murat de Regencós es pot seguir sense massa dificultats malgrat que les seves restes s’integrin a edificacions tardanes. A l’antic sud-oest del recinte hi ha una torre, que ara és l’element més vistent, cilíndrica, conservada gairebé enterament ja que només hi manca l’emmerletat superior. Forma part de la casa on es troba adossada i va ser restaurada modernament conjuntament amb ella. La part restant del sector sud i l’occidental són les més destruïdes. Tanmateix, al mig del darrer hi queda un portal amb el passadís cobert i al seu costat la part inferior d’una altra torre cilíndrica. Al nord i, en especial a llevant, s’hi veuen llargs trams de llenç amb espitlleres, que es conserven en alçada desigual, màxima d’uns 3 metres. Prop de l’angle sud-est s’hi pot veure un altre portal, d’arc de mig punt i gran dovellatge. El parament de la fortificació és, arreu, de rebles grans travats amb morter.

Extret: https://ca.wikipedia.org/wiki/Muralles_de_Regenc%C3%B3s
Elena Fàbregas i Jordi Gironès / Gener 2019

+ fotografies: CastellsCatalans/Regencos
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Regencos
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat

Torres de Begur

Nom del castell: Torres de Begur
Data de construcció: XVI-XVII
Municipi: Begur
Comarca: Baix Empordà
Altitud: 198 m
Coordenades: E 3.206442 N 41.954405 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situades dins el nucli urbà.
Les Torres de Begur és un conjunt de cinc torres (nosaltres hi afegim la del Mas de Mauri de la Vall) de defensa de la vila de Begur (Baix Empordà) declarades bé cultural d’interès nacional.
Les torres de defensa de Begur foren construïdes per defensar-se dels atacs dels pirates i corsaris, perill que s’agreujà després de la caiguda de Bizanci l’any 1453. L’any 1577 es va concedir una lliccència reial als particulars per aixecar aquest tipus de fortificacions que pertanyien a cases aïllades
i després han quedat integrades dins el nucli urbà. Aquestes torres foren bastides des del darrer terç del segle XVI fins a les primeres dècades del XVII. Les cinc torres de defensa conservades, són de planta circular, de 12 a 20 m d’alçada, merlets al voltant i matacà al sector del pont de comunicació amb el mas, fetes amb pedres sense treballar. Es té notícia encara de cinc altres torres de defensa, avui desaparegudes.

Torre de Can Marquès ( 41° 57′ 17″ N, 3° 12′ 30″ E ) 
La torre està situada dins del nucli urbà, en un trencall del carrer Bonaventura Carreras, i envoltada d’altres construccions. S’accedeix a l’interior des de la casa annexa. És de planta circular, d’uns 5 metres de diàmetre i 12 metres d’alçada. Està coronada per merlets esglaonats i un d’ells s’obria a un matacà, del qual només resten les mènsules. Per sota dels merlets es conserven les gàrgoles de pedra que envolten la torre. Té espitlleres quadrangulars i a l’oest una finestra adovellada. L’interior Torre de Can Marquès està dividit endues plantes cobertes amb voltes semiesfèriques. L’aparell és de pedruscall lligat amb morter.
Torre del Mas Pinc  8 ( 41° 57′ 32″ N, 3° 12′ 44″ E )
És l’única de les torres conservada fora del nucli urbà, a uns 400 metres a llevant, direcció Cap Sa Sal. Al costat de la torre es va construir una masia coneguda amb el nom de Carmen Amaya o Mas Pinc. La torre és de planta circular, de 5,40 metres de diàmetre i 14,40 metres d’alçada. Està coronada per merlets esglaonats i un d’ells, al sector oest, estava perforat i tenia un matacà, del qual només queden les mènsules. A sota del matacà hi ha una finestra emmarcada per pedra escairada. Hi ha diverses espitlleres distribuïdes per la torre. L’interior està dividit en dues plantes cobertes de voltes semiesfèriques. L’aparell és de pedruscall lligat amb morter.

Torre de Ca n’Armanac ( 41° 57′ 16″ N, 3° 12′ 30″ E )
La Torre de Ca n’Armanac o de Can Pi o Can Reig es troba dins el pati de la casa número 10 del carrer Bonaventura Carreras. Per accedir-hi cal passar pel dintre de la casa. És de planta circular amb la base atalussada i coronada per merlets esglaonats amb espitlleres. Hi ha obertures de petites proporcions amb llindes, però una d’elles és més gran, té la llinda motllurada i a l’ampit s’obre una espitllera. El parament és de pedruscall unit amb morter.

Torre Can Pella i Forgas ( 41° 57′ 17″ N, 3° 12′ 22″ E )
La torre està adossada al costat d’una masia, en la plaça Pella i Forgas. Està situada a la façana lateral dreta i està totalment arrebossada. El coronament és de merlets esglaonats amb espitlleres al centre. Té una finestra d’arc conopial, que correspon a un afegit fet posteriorment, quan la torre va ser restaurada i arrebossada. En el cos de la torre també s’obren algunes espitlleres.Torre del carrer Sant Ramon ( 41° 57′ 21″ N, 3° 12′ 27″ E )
La torre està situada al carrer de pujada al castell de Begur i adossada a una casa. És de planta circular, d’uns 5 metres de diàmetre, 12 metres d’alçada i 1,60 metres de gruix de mur a la part inferior. Està coronat per merlets esglaonats amb espitlleres. Tenia un matacà dels quals només queden les cartelles. Al costat de migdia, i a l’alçada del segon pis, hi ha una finestra amb llinda de pedra escairada. Hi ha algunes espitlleres repartides per el cos de la torre. L’interior està dividit en dos pisos coberts amb voltes semiesfèriques. El parament és de pedres només devastades i lligades amb morter. Dalt de tot de la torre es conserva un tros de l’antiga muralla que a partir d’aquí seguia el seu recorregut en direcció al castell, que es troba uns pocs metres més amunt.


Torre del Mas de Mauri de la Vall (41° 57′ 16″ N, 3° 12′ 17″ E ) Altre nom Torre al carrer Raval
D’aquesta torre, construïda al segle XVI, només es conserven dempeus set metres. El gruix del mur és de 1,30 m. i de totes les torres del poble, és la que té un diàmetre major en la seva base (4,10 m.) pel que se suposa que era la més alta. Al seu costat hi havia un forn de calç, i per això es va anar destruint tot el que falta de torre. Actualment la torre ha estat incorporada a la casa i convertida en part d’una estança. Al sud conserva una espitllera i al nord-est una finestra. El parament és de pedruscall unit amb morter.

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Begur
Elena Fàbregas i Jordi Gironès / Gener 2019

+ fotografies: CastellsCatalans/Mas Pinc
+ fotografies: CastellsCatalans/Can Marques
+ fotografies: CastellsCatalans/Can Pi
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Torres Begur
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat

Esclanyà

Nom del castell: Esclanyà
Data de construcció: XIV
Municipi: Begur
Comarca: Baix Empordà
Altitud: 79 m
Coordenades: E 3.176551 N 41.929275 (Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situades dins el nucli d’Esclanyà.
El castell d’Esclanyà és un antic castell del que resta una torre romànica incorporada a una masia, situat al nucli d’Esclanyà en el municipi de Begur (Baix Empordà). És conegut popularment com la Torre d’Esclanyà. Està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
El castell termenat està documentat el 1362, tot i que per les seves característiques constructives sabem que ha de ser molt més antic. En un document d’aquesta data surten esmentats els drets de pescar peixos i corall que tenien els homes del castell d’Esclanyà. tant a la mar del terme del castell com a la zona marítima que depenia del terme del castell de Begur. Pertanyia a la baronia de Begur que l’any 1309 fou donada per Jaume el Just a Bernat de Cruïlles i de Peratallada, amb motiu de la seva participació en la «Croada d’al-Mariyya». Aquesta baronia, amb el lloc i el castell d’Esclanyà, estigué en poder dels Cruïlles fins al 1604. 
Actualment l’edifici serveix de masia i dependències agrícoles a les quals s’incorpora la torre romànica. Resta una gran torre de planta rectangular del segle XII, adossada a un edifici del segle XVIII. El parament és de carreus petits, escairats i afilerats, amb forats o encaixos per a bastides. Al costat nord hi ha escasses restes del coronament de merlets. A la façana de llevant hi destaca un matacà al qual dóna una obertura adovellada d’arc de mig punt. Al sud fou oberta a l’aparell romànic una finestra amb llinda datada el 1704. L’interior és dividit en tres plantes; les voltes de pedra morterada hi són força ben conservades. Al costat de ponent, a la part inferior de la torre, s’hi adossa un edifici del segle XVI-XVII, de dues plantes, construït probablement aprofitant restes de la fortalesa medieval. Posseeix algunes obertures amb llindes sobre mènsules. A la banda nord hi ha adossades a la torre algunes dependències agrícoles d’època molt més tardana.

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_d%27Esclany%C3%A0
Elena Fàbregas i Jordi Gironès /Gener 2019

+ fotografies: CastellsCatalans/Esclanya
+ informació en PDF: CastellsCatalans/Esclanya
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat