dimecres, 1 d’octubre del 2008

Vallferosa (Segarra)

La torre de Vallferosa es troba situada en el camí que va de Solsona a Torà, arran d’una riera tributària de la riera de Llanera que duu les aigües vers el sud fins al riu Llobregós.
Es tracta, doncs, d’una construcció amb una funció clarament defensiva entre les terres del Solsonès, en poder dels comtes d’Urgell, i els dominis musulmans de la plana lleidatana.
La torre feia d’enllaç amb la xarxa de castells que recorria el marge dret del Llobregós i que esdevingué frontera quan el comte de Barcelona allargà els seus dominis fins al sud del Montsec.

Documentat des del 1052 com a «kastrum de Valle Frausa», aquesta fortalesa fou de l’alt domini dels comtes d’Urgell. El seu nom donà origen, al s. XII, a l’aparició d’un llinatge homònim, alguns membres del qual apareixen esmentats en la documentació. Un d’ells fou Berenguer de Vallferosa, que el 1195 donava a Santa Maria de Solsona tots els béns i drets que posseïa al mas Soler, situat dins el terme d’aquest castell.
El cup de la primera planta, ple de runa, continua sent una incògnita. Se li atribueixen diferents funcions: magatzem, presó, cisterna i lloc on hauria d’haver-hi el començament del passadís secret per abastar el castell durant els llargs assetjaments.
La part més obaga de la torre presenta moltes deficiències estructurals que fan que progressivament es vagi inclinant, corrent el risc de desplomar-se. Un gran esvoranc, just a la vora de la porta d’entrada, provocat per una dinamitació i amb les esquerdes conseqüents, converteixen aquest indret en un dels més crítics.

Vallferosa, sense el seu castell-torre, veritablement no fora el mateix, ja que a part de ser única, està considerada l’obra mestre de l’arquitectura militar europea del segle X, i ha sobreviscut sense haver estat modificada des de la seva construcciò.
Com totes les fortaleses de l’època, va anar canviant d’amos i quan, a finals del segle XIV, es creà el ducat de Cardona passaria a formar-ne part. Posteriorment va perdre importància i en adquirir l’habitatge major relleu, el senyoriu traslladà la residència a la masia de Clavells. No estem en condicions de poder dir en quin any es va iniciar la seva construcció (era ja esmentada l'any 1052), ja que inicialment aquestes fortaleses es construïen amb materials senzills, com podien ser fusta o tàpia, i no era fins que el lloc es considerava estratègicament important i definitiu que se substituïen per pedra o argamassa (en el cas de Vallferosa, encofrats plens de pedra i calç).
Basant-nos en l’estudi de l’historiador Bernabé Cabañero i de l’arquitecte José Javier Aguirre, la torre de Vallferosa que avui encara podem veure és el fruit de tres fases constructives:
1. Al voltant de l’any 970 es construí una primera torre d’uns 23 m d’alçada.
2. A finals de segle, l’any 990, es feu el recobriment de la primera torre amb una segona per augmentar les possibilitats de defensa i també va permetre tenir un accés directe i independent a la terrassa.
3. Ja al segle XI, es reformà l’interior i es construïren els merlets.

La proliferació d’aquests castells va anant configurant una línia fronterera impenetrable i pionera en tot el món. En pocs moments convertien una zona de pagesos en un baluard militar infranquejable que, a més, tenia una molt fàcil i ràpida comunicació mitjançant senyals visuals que es passaven d’una torre a altra des de la terrassa.
Sempre hi ha hagut la tendència a dir que la castellologia va néixer a França. Però en realitat va ser aquí ja que a França els castells de pedra no aparegueren fins ben bé, dos segles més tard.

Jordi Gironès Vilardebò / octubre de 2008

més informació: Vallferosa
més fotografies: Castells Catalans /Vallferosa

Ardèvol (Solsonés)

Forma part del municipi de Pinós, integrat per diferents entitats històriques, que formaven part del gran domini dels vescomtes de Cardona. El centre administratiu és prop del santuari de Santa Maria de Pinós, al cim de la serra de Pinós (931 m).

L’edificació de la torre d’Ardèvol durant el segle X, és motivada per la necessitat d’assegurar la frontera comtal vers la plana lleidatana dominada pels musulmans.
L’any 975 apareix esmentada la serra d’Ardèvol, que devia ser l’extrem sud del comtat d’Urgell, zona límit amb l’anomenada marca de Berga. El 986, un document situa el castell de Figuerola dins el terme d’Ardèvol, el qual gairebé segur que ja devia tenir fortalesa.
Tanmateix, fins l’any 1027 no tenim notícies de l’església de Sant Just, situada dins el terme del castell d’Ardèvol, i el primer document que cita un senyor del lloc, Guerau d’Ardèvol, és del 1222. Almenys des del 1314 pertanyia al vescomtat de Cardona, i des del 1375, al comtat cardoní.

La construcció que veiem avui és una torre rectangular que es devia construir vers el s. X, quan l’organització de la frontera dels comtats cristians va arribar a aquesta contrada. Cap al s. XI o ja dins el XII, quan s’estava preparant la conquesta de les terres que quedaven sota la influència de Lleida, encara dominada pels musulmans, es va aprofitar com a esquelet la torre inicial per a bastir una torre circular, la qual es va ensorrar vers l’any 1932.
El 1970 es van fer obres de consolidació del que restava. La torre rectangular, d’uns 8 m x 4,7 m, i uns 15 m d’alçada, té un gruix de parets d’uns 150 cm. La porta s’obre a la façana nord-oest, a uns 6 m de la base, i és d’arc de mig punt fet amb lloses. A la façana sud-oest, a un nivell més alt hi ha una finestra semblant a la que trobem també al costat nord-est. El parament de la construcció és de carreus sense treballar, en algun cas col·locats verticals i una mica inclinats,
semblant a un opus spicatum; els carreus cantoners són força més grossos i ben treballats. La torre de planta circular sembla que era més alta que l’edifici ja descrit, i d’uns 11 m de diàmetre. N’han quedat algunes filades inferiors, fetes amb carreus més aviat grossos.

Nota: extret del volum Solsonès de la Catalunya Romànica d’Editorial Pòrtic, octubre de 2001
Jordi Gironès Vilardebò / octubre de 2008

més informació a : Ardèvol
més fotografies: Castells Catalans / Ardèvol

Riner (Solsonès)

Del castell, en tenim notícies indirectes el 1013. Sobre el domini de la fortalesa va esclatar un greu conflicte entre el senyor i el castlà, que es va solucionar l’any 1142, quan Ponç de Cervera i el seu vicari i castlà, Pere de Riner, van fer una convinença sobre els drets de cadascú. Com que els interessos dels senyors de Riner es van decantar cada cop més cap a la Segarra i la Conca de Barberà es van anar desprenent dels seus béns al castell de Riner durant el s. XIII. Consta que el comte d’Urgell va cedir el domini eminent d’aquest castell i d’altres del Solsonès al vescomte de Cardona.
Els drets dels Cervera sobre el castell van passar, sense que se sàpiga com, a la canònica de Santa Maria de Solsona. Cal recordar que els Cervera també eren senyors de Castellfollit de Riubregós, esdevenint posteriorment vescomtes de Bas a la meitat del segle XI.

Situat en un lloc estratègic, el castell és un edifici de planta rectangular d’uns 15 m x 8 m, una altura d’uns 18 m i uns murs que fan 2 m de gruix. Data del s. XII o del XIII. El parament és de carreus ben tallats i escairats, de dimensions més grans a la part inferior; queden units amb morter de calç i pedretes. Al costat nord de la fortalesa, cap on hi ha l’església, hi va ser excavat un vall a la roca. La porta es troba a llevant i dóna pas a una escala oberta dins la paret que ens porta a l’interior, on hi ha una nau coberta amb volta apuntada.
A l’extrem oest de la volta podem observar una petita obertura que potser va servir de xemeneia. A uns 10 m del terra veiem uns forats per a bigues, cosa que fa suposar que aquest espai devia tenir dos nivells. A la façana nord trobem una porta d’arc de mig punt adovellat, la qual a l’exterior només es tradueix en una simple finestra; a la paret sud hi ha una obertura semblant.
La construcció senyorial en ruïnes que hi ha al costat sud és probablement del s. XIV o del XV.

Nota: extret del volum Urgell de de la Catalunya Romànica d’Editorial Pòrtic, juny de 2001
Jordi Gironès Vilardebò / octubre de 2008

més informació: Riner
més fotografies: Castells Catalans/Riner