dimecres, 1 d’octubre del 2008

Riner (Solsonès)

Del castell, en tenim notícies indirectes el 1013. Sobre el domini de la fortalesa va esclatar un greu conflicte entre el senyor i el castlà, que es va solucionar l’any 1142, quan Ponç de Cervera i el seu vicari i castlà, Pere de Riner, van fer una convinença sobre els drets de cadascú. Com que els interessos dels senyors de Riner es van decantar cada cop més cap a la Segarra i la Conca de Barberà es van anar desprenent dels seus béns al castell de Riner durant el s. XIII. Consta que el comte d’Urgell va cedir el domini eminent d’aquest castell i d’altres del Solsonès al vescomte de Cardona.
Els drets dels Cervera sobre el castell van passar, sense que se sàpiga com, a la canònica de Santa Maria de Solsona. Cal recordar que els Cervera també eren senyors de Castellfollit de Riubregós, esdevenint posteriorment vescomtes de Bas a la meitat del segle XI.

Situat en un lloc estratègic, el castell és un edifici de planta rectangular d’uns 15 m x 8 m, una altura d’uns 18 m i uns murs que fan 2 m de gruix. Data del s. XII o del XIII. El parament és de carreus ben tallats i escairats, de dimensions més grans a la part inferior; queden units amb morter de calç i pedretes. Al costat nord de la fortalesa, cap on hi ha l’església, hi va ser excavat un vall a la roca. La porta es troba a llevant i dóna pas a una escala oberta dins la paret que ens porta a l’interior, on hi ha una nau coberta amb volta apuntada.
A l’extrem oest de la volta podem observar una petita obertura que potser va servir de xemeneia. A uns 10 m del terra veiem uns forats per a bigues, cosa que fa suposar que aquest espai devia tenir dos nivells. A la façana nord trobem una porta d’arc de mig punt adovellat, la qual a l’exterior només es tradueix en una simple finestra; a la paret sud hi ha una obertura semblant.
La construcció senyorial en ruïnes que hi ha al costat sud és probablement del s. XIV o del XV.

Nota: extret del volum Urgell de de la Catalunya Romànica d’Editorial Pòrtic, juny de 2001
Jordi Gironès Vilardebò / octubre de 2008

més informació: Riner
més fotografies: Castells Catalans/Riner