dimarts, 11 de febrer de 2014

Torres de Vila-seca

Durant el segle XVI, i fins ben entrat el segle XVIII, la vila de Vila-seca pateix constants i nombrosos desembarcaments de pirates que ataquen la població de manera molt violenta. 
Amb motiu d’aquests atacs la vila es protegeix amb dues rengles de muralles i amb nombroses torres de guaita i defensa escampades per tot el terme.

Portal de Sant Antoni: Aquest portal, pertany al segon clos emmurallat de Vila-seca. Es tracta de l’ampliació de l’antiga Vila-seca del Comú, que es va desenvolupar a partir d’un petit nucli fortificat en el segle XIV, que en el segle XVI es va veure ampliat amb una nova muralla protegida amb torres i diversos portals. Actualment el portal es troba integrat a la xarxa urbana de la vila essent un dels carrers més transitats a causa de la restricció del trànsit rodat pel mateix. El seu estat de conservació és força bo. El carrer passa per sota i permet veure el sostre sostingut per bigues. La façana exterior està rematada per un matacà disposat sobre mènsules arrodonides situat en l’eix de la porta, i també conserva diverses espitlleres. Altres matacans es troben a les façanes laterals, en aquest cas defensant els panys de muralla nord-est i sud-oest respectivament. Es pot datar en el segle XVI, amb els dubtes que presenta la interpretació dels textos de l’època referents a aquesta edificació. 

Portal de Riudoms: Del portal que donava sortida al camí de Riudoms, que estava flanquejat per dues torres, només en resta un tram de mur de la torre del costat nord, fins fa poc integrada en un habitatge enderrocat durant la restauració. La torre havia estat començada cap a l’any 1504. A partir de 1675 les torres van ser venudes a particulars i es va iniciar la seva progressiva degradació. El perímetre de la torre amb uns dos metres d’altura, és actualment l’únic element que demostra la presència d’aquesta edificació de l'edat mitjana.

Torre Tuies del Cafè : Formava part del segon recinte emmurallat de Vila-seca del Comú. Una part del tram superior es va derruir per construir una nova coberta.
L’estructura de la torre és de planta quadrada de 4,4 m de costat i 50 cm d’amplada de murs. Conserva un matacà que defensava la part corresponent de muralla. Pel que fa a la datació, el segon clos de muralles, al que correspon aquesta torre, data del segle XVI.

Torre de l’Abadia: És una de les torres amb origen més antic ja que formava part del conjunt de quatre torres que defensaven el primer clos emmurallat, i més
reduït, de Vila-seca del Comú. Va ser refeta l’any 1600 pel rector Pere Gebellí, tal com indica la inscripció conservada en la pròpia torre. D’aquesta reforma deu ser l’escut situat sobre la llinda d’una de les finestres. Ha estat restaurada modernament.
La torre és una construcció de 4,4 per 4,7 m de costat i murs d’uns 60 cm de gruix, distribuïda en  planta baixa i tres pisos, rematats per un terrat defensat per merlets. Està construïda amb maçoneria i reforç de carreus en els angles i les obertures. La construcció d’aquest primer recinte fortificat data, de forma genèrica, del segle XIV.

Torre del Delme: Tot i formar part del perímetre de la primera muralla medieval, la torre degué ser reconstruïda durant el segle XVI, quan va ser transformada en habitatge. Presenta finestres rectangulars emmarcades amb pedra i motllurades que en els ampits i les llindes conserven decoracions típiques del segle XVI. La torre formava part del conjunt de la Casa Delmària de l’Ardiaca i se la coneix també com Torre de la Guardiola. Ara és la seu de l’Ateneu Cultural
Presenta una planta rectangular de 5,60 per 5,2 m de costat i murs de 60 cm de gruix. No es tenen prou dades per corroborar la seva possible datació al segle XIV.

Informació extreta de: http://www.poblesdecatalunya.cat/
http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/vila-seca/portal-de-sant-antoni
http://www.catalunyamedieval.es/muralles-de-vilaseca-tarragones/
Elena Fàbregas i Corts & Jordi Gironès i Vilardebò / Febrer de 2014

+ informació en PDF: CastellsCatalans/TorresVilaseca
tota la informació a: www.castellsCatalans.cat